Tan, Cheng Yong, The University of Hong Kong, Hong Kong