Parylo, Oksana, KU Leuven - University of Leuven, Belgium