Reyhner, Jon, Northern Arizona University, United States