Jakubowski, Casey, State University of New York Albany